Azhornime ligjore

Azhornime Ligjore (Janar-Mars 2017)

Azhornime Ligjore (Janar- Mars 2017) UDHËZIM Nr. 5, datë 09.01.2017 (Fletore Zyrtare Nr.4) PËR MËNYRËN E PËRLLOGARITJES SË DISTANCAVE TË SUBJEKTEVE TË LOJËRAVE TË FATIT MIDIS TYRE DHE NGA INSTITUCIONET FETARE DHE ARSIMORE Shoqëritë e licencuara në fushën e lojërave të fatit nuk mund të ndërtojnë, blejnë, marrin me qira ...
Lexo me shumë

Azhornime ligjore (Prill-Maj 2017 )

Azhornime (Prill-Maj 2017) Vendimit Nr. 53, dt 06.04.2017 “MBI ÇMIMIN E SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI UNIVERSAL PËR KATEGORINË OBJEKTE KULTI/BASHKËSI FETARE” (Fletore Zyrtare Nr.87) i cili vendosi: Klientet objekte kulti / bashkësi fetare të klasifikuar të tillë sipas legjislacionit në fuqi, të faturohen me çmimin 9.5 lekë për ...
Lexo me shumë

Azhornime ligjore (Korrik-Shtator 2017)

Udhëzim i Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë nr. 52 dt. 03.12.2015 i publikuar në F.Z nr 173 “Per percaktimin e niveleve te gjuheve te huaja e testeve nderkombetare per pranimet ne programet e studimit te ciklit te dyte dhe te trete ne IAL (Tabela 1/1 zëvëndesohet me tabelen e ...
Lexo me shumë

Azhornime ligjore (Tetor-Dhjetor 2017)

Ne Fletoren Zyrtare nr.222. publikohet Ligji Nr. 106/2017 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9632, DATË 30.10.2006, “PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE”. Ky ligj ka pesuar ndryshime ne nenin 22/1/2/3/4/5 lidhur me “ Taksa mbi ndërtesat” perllogaritjen e” bazes se takses” , dhe “shkallen e takses”, si dhe ...
Lexo me shumë