Legjislacioni

M.SH.M.S

Kodi i Punes-2016

Konventa Europiane per te Drejtat e Njeriut

Konventa per ushtrimin e te drejtave te femijve

LIGJ nr. 37, date 30.3.2017 Kodi i Drejtesise Penale per te Mitur

Ligj Nr.9669, datë 18.12.2006 Per Masat ndaj Dhunes ne Familje

LIGJ Nr.9970, datë 24.7.2008 Per barazine gjinore ne shoqeri

Ligj Nr. 9355, date 10.3.2005 PER NDIHMEN DHE SHERBIMET SHOQERORE

LIGJ Nr.10247 date 04.03.2010 PER KORNIZEN SHQIPTARE TE KUALIFIKIMEVE

Ligj nr 10237 dt 18.02.2010 Per Sigurine dhe Shendetin ne Pune

Ligji Nr. 18. 2017 Per Te Drejtat dhe Mbrojtjen e Femijes

Ligji Nr. 10 221, datë 4.2.2010 Per Mbrojtjen nga Diskriminimi

Protokolli Opsional i Konventes per te Drejtat e femijes Per proceduren e komunikimit

Udhezues Njesia per mbrojtjen e femijeve e bashki

M.A.S.R

Kodi i Etikës së Mësuesit

Udhëzuesi “Karta e Performancës së Shkollës”, Tiranë 2014

Udhezuesi per Karten e performances

Korniza Kurrikulare

Kurrikula MAS

Kushtetuta e Republikes se Shqiperise

LIGJ nr.15, date 16.2.2017 Per Arsimin dhe Formimin Profesional

Dispozitat Normative

DOKUMENTI I STRATEGJISE SE ZHVILLIMIT ARSIMIT 2014-2020

Ligj 80 2015 22_07_2015 Per Arsimin e Larte dhe Kerkimin Shkencor

Ligji Nr.62.2012 Per Sistemin Arsimor Parauniversitar

Permbledhje Ligji nr.10171.2009 Per Profesionet e Rregulluara