Skip to content Skip to footer
Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar

sekretariati

Sekretariati  është një zyre teknike e cila shërben ne formën e një mbështetje dhe asistence teknike lidhur me  çështje te ndryshme  qe lindin përgjatë veprimtarisë te KKEKSH  dhe ne veçanti te Enteve te Edukimit Katolik. Ka për qellim përmbushjen e detyrave qe i ngarkohen nga KKEKSH nen kujdesin e Koordinatorit Kombëtar ne përputhje me vizionin dhe misionin  e veprimtarisë se KEKKSH-se.

Sekretariati  është i përbërë nga Koordinatori Kombëtar për Edukimin Katolik dhe një staf teknik i përbërë prej specialistësh respektivisht ne fushat pedagogjike, juridike dhe ekonomike. Kompetencat sektoriale e tyre zhvillohen duke mbështetur rrjetin në zhvillimim pedagogjiko-didaktik, sektorin juridik, sektorin ekonomik.

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.