Skip to content Skip to footer

Veprimtari për Maj 24

Latest Past Veprimtari

Aftësitë personale dhe ndër personale të mësuesit dhe teknikat për zhvillimin e tyre

UZKM Tirane, Tirane

Moduli i trajnimit: Aftësitë personale dhe ndër personale të mësuesit dhe teknikat për zhvillimin e tyre  Trajnim në prezencë  me datë 04/05 Nentor 2022  Vendi: Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, Tiranë  Kohëzgjatja: 18 orë (9 orë trajnim/ 9 orë përgatitje dhe përpunim njohurish) Numri i krediteve: 1 kredit  Ky trajnim synon të rrisë…

2.000ALL

Teknikat për manaxhimin e klasës dhe zgjidhja e konflikteve në dobi të klimës bashkëpunuese në klasë. Teknikate ë të pyeturit

UZKM Tirane, Tirane

Moduli i trajnimit: Teknikat për manaxhimin e klasës dhe zgjidhja e konflikteve në dobi të klimës bashkëpunuese në klasë. Teknikate ë të pyeturit Trajnim në prezencë Datë: 21/22 tetor 2022 Vendi: Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, Tiranë Kohëzgjatja: 18 orë (9 orë trajnim/ 9 orë përgatitje dhe përpunim njohurish) Numri i krediteve: 1…

2.000ALL
KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.