Skip to content Skip to footer

VIZITË MONITORIMI NË “qendra Don Bosko” MBI ZBATIMIN E POLITIKËS PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE

Ditën e sotme vizituam “Qendra Don Bosko” Tiranë, ku zhvilluam një takim me 4 Referentet për mbrojtjen e fëmijëve të kësaj shkolle. Takimi u fokusua kryesisht mbi zbatueshmërinë e procedurave që Referentet duhet të aplikojnë në kuadër të “Politikës së mbrojtjes së fëmijëve” me qëllim garantimin e mbrojtjes dhe sigurisë së nxënësve brenda mjediseve shkollore. KKEKSH nëpërmjet monitorimit të brendshëm që kryen cdo vit në institucionet edukative të rrjetit, bën të mundur evidentimin e sfidave dhe nevojave që ata ndeshin gjatë ushtrimit të detyrës si dhe rekomandimet e përcjella që diktojnë përmirësimin e Politikës.

 

#safeguardingpolicy

#prevention

#childprotection

#catholiceducation

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.