Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konkursi Bullis’bën

Minispoti sensibilizues mbi fenomenin e bullizmit

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar, në kuadër të projektit mbi politikën e mbrojtjes së fëmijëve në rrjetin e shkollave katolike në Shqipëri, organizon një konkurs për krijimin e një minispoti sensibilizues mbi fenomenin e bullizmit me temë Bullis’bën.

Ky konkurs realizohet krahas konkursit me ese, puna për të cilin ka filluar nga të gjitha gjimnazet e rrjetit tonë.

Për t’u bërë pjesë e Bullis’bën janë të ftuar nxënësit nga klasa e gjashtë, deri në të dymbëdhjetën, sipas specifikimeve të mëposhtme.

Synimi i konkursit është pasqyrimi i fenomenit të bullizmit dhe dhënia e një mesazhi sensibilizues lidhur me pasojat që ka ky fenomen në gjendjen e fëmijëve dhe të rinjëve. Mënyra për ta paraqitur këtë është në dorën e nxënësve pjesëmarrës, pra tema gjithëpërfshirëse është sensibilizimi, ndërsa nëntema mund të përzgjidhet lirisht nga nxënësit.

Në secilin minispot duhet të marrin pjesë të paktën katër nxënës dhe të paktën tre prej tyre të jenë pjesë e minispotit si aktorë.

Ndarja në grupe dhe e roleve brenda grupeve është në dorën e nxënësve, por nën mbikqyrjen e një mësuesi apo të vetë referentit. Edhe minispoti, para se të dërgohet pranë Komisionit për t’u bërë pjesë e konkursit, duhet të marrë miratimin e mësuesit që ka mbikqyrur realizimin e tij.

Minispotet e dërguara duhet të jenë:

·         Më shumë se pesë minuta dhe më pak se dhjetë minuta;

·         Me tre ose më shumë aktorë;

·         Të regjistruara në formatin landscape (horizontalisht).

Ju lutem të mbahet parasysh se përdorimi i ndonjë përmbajtjeje për të cilën të drejtën e autorit e ka dikush tjetër (këngë, skenar etj.) apo krijimi i përmbajtjeve të dhunshme dhe vetëlënduese është rreptësisht e ndaluar[1].

Pasi minispoti të jetë regjistruar, mësuesi mbikqyrës apo nxënësit vetë duhet ta dërgojnë atë me wetransfer pranë Komisionit në e-mailin info@kkeksh.com dhe duhet të shkruajnë qartësisht emrin e shkollës, klasën, mësuesin mbikqyrës që e ka miratuar minispotin si pjesë të konkursit si dhe emrat e nxënësve pjesëmarrës në atë minispot, përfshirë aktorët, regjizorin, skenaristin, kameramanin apo mbajtësin e çdo funksioni tjetër.

Minispotet do të publikohen në të gjitha rrjetet sociale të Komisionit dhe do të jenë free domain, prandaj mësuesit mbikqyrës dhe/ose referentët duhet t’ua komunikojnë këtë nxënësve dhe të marrin dakordësinë e tyre. Po të jetë e nevojshme, KKEKSH mund t’ju ofrojë një formular ku nxënësve dhe prindërve u shpjegohet në detaje kjo dhe ata, me shkrim shprehin dakordësinë.

Afati përfundimtar për dërgimin e minispoteve është data 15 prill, 2024.

Më pas, pranë KKEKSH do të ngrihet një komision vlerësues i cili do të caktojë fituesit e tre çmimeve të para. Në një ceremoni të posaçme në maj, gjatë muajit të edukimit katolik, do të shpallen edhe fituesit.

Mësuesit mbikqyrës, për çdo pyetje, paqartësi apo nevojë për konsultë dhe ekspertizë para dhe gjatë punës për krijimin e minispotit mund të kontaktojnë me Komisionin dhe do të marrin përgjigje brenda dy ditëve pune.

Duke vlerësuar bashkëpunimin me ju,

Ju uroj çdo të mirë.

MsC. Andreas Dushi

Ekspert i Komunikimit pranë

Komisionit Kombëtar të Edukimit[1] Minispoti do të publikohet në të gjitha rrjetet sociale të Komisionit dhe, nëse në të ka pjesë nga këngë të marra në YouTube për të cilat dikush gëzon të drejtë autori, platformat sociale do ta fshihjnë automatikisht. 

Add Comment

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.