Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thirrje për Aplikim për Vend Vakant: Koordinator Projekti

Komisioni Kombëtar për Edukimin Katolik – KKEKSH është organi i Kishës katolike në Shqipëri, i cili është themeluar me personalitet juridik “ipso iure” dhe është regjistruar më 24 maj 2017. KKEKSH kryen veprimtari promovuese dhe mbështetëse, trajnuese ekonomike dhe teknike-aktivitete arsimore, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin paruniversitar që përfshin 21 shkolla 9-vjeçare, 21 kopshte dhe 3 shkolla të mesme profesionale dhe kursesh profesionale, me rreth 7300 studentë dhe 537 mësues, si dhe Universitetin Katolik të Zonjës së Këshillit të Mirë me një shtrirje gjeografie në bashkitë e Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës.

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar (KKEKSH) bën thirrje për aplikime për postin e Koordinatorit të Projektit për projektin me titull “Forcimi i kompetencave dhe qëndrueshmëria e institucioneve edukative katolike në Shqipëri”.

Projekti me numër AL 21601 B / KZE 600-804-1115 ka për qëllim të forcimit të kompetencave dhe qëndrueshmërisë së institucioneve arsimore katolike në Shqipëri. Kohëzgjatja e projektit është 36 muaj nga muaji janar 2023 deri në muajin dhjetor 2025. Projekti synon të kontribuojë në rritjen e cilësisë dhe përfshirjes së sistemit arsimor në Shqipëri.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

– Koordinimi i aktiviteteve të projektit dhe sigurimi i zbatimit të strategjive në përputhje me qëllimet e përcaktuara.

– Përgatitja dhe monitorimi i planit vjetor të punës së projektit.

– Bashkëpunimi me institucionet arsimore, autoritetet vendore dhe qendrore, si dhe organizatat e interesit për të siguruar mbështetje dhe bashkëpunim efektiv.

– Përgatitja dhe prezantimi i raporteve periodike mbi progresin e projektit.

Kualifikimet e Kërkuara:

– Diplomë në fushën e arsimit, menaxhimit të projekteve, apo fushë të ngjashme është e preferueshme.

– Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze, e shkruar dhe e folur.

– Njohuri të thella të sistemit arsimor në Shqipëri, veçanërisht në kontekstin e institucioneve arsimore katolike.

– Përvojë dhe aftësi të shquara në menaxhimin e projekteve, duke përfshirë koordinimin e aktiviteteve, monitorimin e progresit dhe raportimin.

– Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe bashkëpunimi, po ashtu dhe aftësi organizative të shkëlqyera.

– Të ketë të paktën 5 vite eksperiencë në fushën e koordinimit të projekteve ose në fushën e arsimit.

Kohëzgjatja e kontratës: Kontrata fillestare për pozicionin është 16 mujore (shtator 2024-dhjetor 2025)

Procedura e Aplikimit:

Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj, me të paktën 2 letra reference, si dhe një letër motivimi në adresën e emalit info@kkeksh.com me subjektin “Aplikimi për Koordinator Projekti – [Emri dhe Mbiemri juaj]”.

Afati i fundit për aplikim është 30.04.2024.

Ne inkurajojmë aplikantët e interesuar të aplikojnë dhe të japin një kontribut të rëndësishëm në forcimin e sistemit arsimor në Shqipëri.

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar (KKEKSH)

Add Comment

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.