Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CALL FOR APPLICATIONS: ‘Consolidation
of Safeguarding Policy implementation in the Network of Catholic Education in
Albania’

The KOMISIONI KOMBETAR I
EDUKIMIT KATOLIK SHQIPTAR-KKEKSH is looking for a team of international and
national consultants to conduct an evaluation of the thre year Project “
Consolidation
of Safeguarding Policy implementation in the Network of Catholic Education in
Albania’

Interested teams international
and national (of 2-3 people) should submit their applications to
 info@kkeksh.com by 27/04/2024.

 

The application should contain:

1) short elaboration of how the team will undertake the
assignment (including a proposed timeline)

2) A budget proposal in euro.

3) CV of each evaluation team member

4) Samples of the two most recent works in the
similar field of evaluations object (and/or references for the same)

Please see the terms of reference as an attachment below
for more information.

Application closing date:

27/04/2024 17:00 PM

Attachments: http://kkeksh.com/wp-content/uploads/2024/03/ToR-s-of-Final-Evaluation-for-project-GR-075338-february-2024_PTC.pdf 

 

THIRRJE PER APLIKIME: Vlerësimi
i projektit :
Konsolidimi i zbatueshmërisë
së Politikës së Mbrojtjes së Fëmijëve në rrjetin e institucioneve edukative
katolike në Shqipëri “.

KOMISIONI KOMBETAR I EDUKIMIT
KATOLIK SHQIPTAR-KKEKSH po kërkon një ekip konsulentësh ndërkombëtarë dhe
kombëtarë për të kryer vlerësimin e Projektit tre vjeçar “Konsolidimi i
zbatueshmërisë së Politikës së Mbrojtjes së Fëmijëve në rrjetin e
institucioneve edukative katolike në Shqipëri
“.

Ekipet e interesuara
ndërkombëtare dhe kombëtare (2-3 persona) duhet të dorëzojnë aplikimet e tyre në
info@kkeksh.com  brenda datës 27/04/2024.

Aplikimi duhet të përmbajë:

1) Koncept note të mënyrës se si
ekipi mendon kryerjen e vlerësimit (përfshirë cilësimin e afateve kohore që
parashikohen)

2) Një propozim buxheti në euro.

3) CV e secilit anëtar të ekipit
vlerësues

4) Dy punimet më të fundit të
realizuara në fusha të ngjashme vlerësimi (dhe/ose referencat përkatëse)

Për më shumë informacion ju
lutemi gjeni termat e referencës në vijim.

Data e mbylljes së aplikimit:

27/ 04/ 2024 17:00 /PM

 

Bashkangjitur: http://kkeksh.com/wp-content/uploads/2024/03/ToR-s-of-Final-Evaluation-for-project-GR-075338-february-2024_PTC.pdf 

Add Comment

KKEKSh

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH

KKEKSH zhvillon kryesisht aktivitete promovuese dhe mbështetëse, ekonomike po ashtu dhe teknike formuese – edukuese, për 45 institucione arsimore katolike në arsimin parauniversitar përfshin 21 shkolla 9-vjecare, 21 kopshte dhe 3 qendra per kurse professionale, me rreth 7300 nxënës dhe 545 mësues si dhe Universitetin Katolik të Mirë. Në vitet 1994-2022, kanë mbaruar nivelin përkatës të shkollës rreth 45.500 nxënës. Institucionet, anëtare të rrjetit, kanë një shtrirje gjeografike në rrethet e: Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Beratit, Fierit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës prej gati 25 vitesh aktiviteti edukues në situatat më në nevojë të vendit.

KKEKSH © {{2022}}. All Rights Reserved.